Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước

27/11/2018 14:30

Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước

Quyết định 1050a/QĐ-BTC Về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020

27/11/2018 14:20

Quyết định 1050a/QĐ-BTC Về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020

triển khai Nghị định 129/2017/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi

27/11/2018 14:15

Hội nghị triển khai Nghị định 129/2017/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi

Nghị định số 104/2018/NĐ- CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ

27/11/2018 13:52

Triển khai Nghị định số 104/2018/NĐ- CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ

THÔNG TƯ 05/2018/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY LỢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH

27/11/2018 09:38

THÔNG TƯ 05/2018/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY LỢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH

Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ.[27/05/18] Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

27/11/2018 09:28

Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ.[27/05/18] Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Nghị định 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi

27/11/2018 08:34

Nghị định 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi

Luật Thủy lợi năm 2017 của Quốc hội, số 08/2017/QH14

27/11/2018 08:27

Luật Thủy lợi năm 2017 của Quốc hội, số 08/2017/QH14

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

27/11/2018 08:21

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

Nghị định: 114/2018/NĐ-CP ‘Về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước’.[16/09/18]

26/11/2018 16:25

Nghị định: ‘Về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước’.[16/09/18]

Back to Top