Nghị định số 104/2018/NĐ- CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ
27/11/02018 13:52

Triển khai Nghị định số 104/2018/NĐ- CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ

Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7255/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 104/2018/NĐ- CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

                                                ảnh minh họa 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí hoạt động chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực thương mại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, việc quản lý các dự án đầu tư tại cơ quan đại diện và trường hợp đặc biệt bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

Theo đó, UBND tỉnh chuyển Nghị định trên đến các cơ quan, đơn vị để biết, theo dõi trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Nội dung chi tiết Tại đây