kế hoach kinh doanh và đàu tư phat triển năm 2019

18/03/2019 14:53

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

Chức năng nhiệm vụ

02/05/2018 09:56

Từ những năm 1960 để đảm bảo tưới tiêu cho 36.216ha đất canh tác trong vùng, Nhà nước đã cho xây dựng: Hệ thống Trịnh Xá (1962); hệ thống Việt Triều (tức Kim đôi, Hiền Lương, Phả Lại) ở huyện Quế Võ vào năm 1966; hệ thống 8 trạm bơm điện nhỏ ven sông Cầu thuộc huyện Yên Phong (1967). Cùng với sự ra đời các hệ thống trên là các ban quản lý nông giang cũng được thành lập. Đây chính là giai đoạn quá độ hình thành một hệ thống đại thuỷ nông có nhiều công trình đầu mối lớn ở vùng quê Kinh Bắc. Trong giai đoạn 1962- 1970 các công trình trạm bơm và kênh mương tưới tiêu chủ yếu đã xây dựng xong đã phát huy hiệu quả.

Back to Top