Thông báo về Bản đồ Hệ thống thủy nông Bắc Đuống phụ trách
01/08/02018 19:57

Công ty công bố bản đồ (map) đã được cập nhật năm 2016 và sẽ tiếp tục cập nhật cho các năm tiếp theo khi hệ thống bản đồ được xây dựng (1024x640)

Hệ thống Thủy nông Bắc Đuống