Hệ thống Thông tin Thủy lợi (httl.com.vn)
01/08/02014 22:42

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI TOÀN QUỐC
(Gồm dữ liệu mực nước, lưu lượng, độ mặn đo thủ công/tự động SCADA; các Tài liệu QTVH, EPP, CAMERA; Hồ sơ điện tử công trình...) - địa chỉ: http://httl.com.vn