Các đơn vị trực thuộc
23/08/02018 09:05

Xí  nghiệp KTCTTL Từ Sơn.

Xí  nghiệp KTCTTL Tiên Du

Xí  nghiệp KTCTTL Yên Phong.

Xí  nghiệp KTCTTL Quế Võ

Xí  nghiệp KTCTTL TP.Bắc Ninh

Xí  nghiệp Đầu mối Long Tửu – Trịnh Xá