Các Phòng Ban
23/08/02018 09:25

Phòng Tổ chức Hành Chính

Phòng Quản Lý Nước Công Trình

Phòng Kế Hoạch

Phòng Tài Chính

Phòng Cơ Điện

Phòng Kinh Doanh

Ban Kiểm Sát

Ban Quản Lý Công Trình

Đội KSTK

Đội Xây Lắp