Ngành nghề hoạt động
02/05/02018 09:59

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 128/QĐ-UBND

CỘNG HÒA Xă HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc đuống thành Công ty TNHH một thành viên.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

         Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

        Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

        Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8.9.2006 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên;

        Xét đề nghị của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc đuống thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) một thành viên, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên doanh nghiệp chuyển đổi:

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống.

- Địa chỉ: Km 16, quốc lộ 1A, phường đình Bảng, thị xă Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

2. Tên Công ty TNHH một thành viên:

- Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống.

- Địa chỉ: Km 16, quốc lộ 1A, phường đình Bảng, thị xă Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

3. Ngành nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành nghề

Mă ngành

(theo mă ngành KTQD)

1

Quản lý vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi, phục vụ tưới, tiêu cho nông nghiệp, dân sinh, công nghiệp và đô thị.

 

2

Cấp nước nuôi trồng thuỷ sản, các nhà máy sản xuất nước sạch cho sinh hoạt và công nghiệp.

 

3

Thi công xây dựng công trình thuỷ lợi, giao thông, dân dụng. Nạo vét sông, hồ, kênh mương, san lấp mặt bằng.

 

4

Cải tạo nâng cấp, sửa chữa hệ thống công trình thuỷ lợi, đê điều, kênh mương

 

5

Mua bán vật liệu xây dựng. Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm.

 

6

Mua bán phụ tùng ô tô, xe máy, máy bơm nước, phụ tùng thiết bị cơ điện, máy nông nghiệp.

 

7

Dịch vụ bán hàng ăn uống, xây dựng khu vui chơi giải trí.

 

8

Sản xuất, giới thiệu sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, giao dịch, bán hàng sản phẩm đồ gỗ, mỹ nghệ (giường, tủ, bàn, ghế và sản phẩm gỗ khác…)

 

9

Kinh doanh các sản phẩm từ

nông nghiệp, trồng cây lấy gỗ.

 

10

Tơ vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát thi công công trình thuỷ lợi, giao thông, dân dụng (doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủhành nghề).

 

11

Dịch vụ tiêu thoát nước cho khu công nghiệp, nhà máy nằm trên địa bàn hoạt động của Công ty.

 

12

Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản.

 

13

Gia công cơ khí, gò hàn khung nhôm, cửa sắt, ô hoa và các thiết bị cơ khí khác.

 

4. Vốn điều lệ của Công ty: 514.557.654.819 đồng (Năm trăm mười bốn tỷ, năm trăm lăm mươi bẩy triệu, sáu trăm năm mươi tỉ nghìn, tám trăm mươi chín đồng chẵn).

5. Chủ sở hữu: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

6. Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Ngô Chí Hướng; địa chỉ: số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; được bổ nhiệm tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 02.10.2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh).

Giữ chức vụ Chủ tịch Công ty theo điều 69 Luật Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày phương án chuyển đổi có hiệu lực.

7. Trách nhiệm của Công ty TNHH một thành viên: Kế thừa các quyền, nghĩa vụ và xử lý những vấn đề tồn tại, phát sinh trước khi chuyển đổi.

        Điều 2. Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống tổ chức, thực hiện theo đúng phương án đă được phê duyệt, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

        Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.       

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Lương Thành